OBLASTNÍ STOMATOLOGICKÁ KOMORA
PARDUBICE - CHRUDIM

Termín zimního sněmu OSK Pardubice, Chrudim - doplněny podmínky pro vstup

Zveřejněno: 22. října 2021

Zimní sněm OSK Pardubice, Chrudim.

Zimní sněm OSK Pardubice, Chrudim se koná dne 02.12.2021 v Aule Univerzity Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice II-Polabiny, posluchárna A1.

Účast na sněmu bude ohodnocena 1 kreditem. V případě zúčastnění se odborné přednášky získáte další kredit.

 

Sněm bude koncipován do tří částí:

1. 16:00 – 17:00 hodin proběhne odborná přednáška MUDr. et MUDr. Radovana Mottla na téma Kazuistiky ze stomatochirurgické praxe. Diskuze.

2. 17:00 – 18:30 hodin se osobně představí nově zvolené představenstvo OSK.

Předložení následujících návrhů ke schválení (nutná usnášeníschopnost):

a) návrh na schválení úlevy ve výši 1.000 Kč za splnění oznamovací povinnosti,

b) návrh na zrušení všech úhrad za služby poskytované členům komory jdoucí do rozpočtu OSK (např. poplatek za vydání osvědčení),

c) návrh na schválení rozpočtu OSK na rok 2022.

3. 19:00 – 20:00 hodin proběhne předání informací k následujícím bodům:

a) novela zákona č. 48/1997 Sb.,

b) zavedení agregovaných úhrad,

c) status odborného zástupce,

d) změny v celoživotním vzdělávání,

e) představení nového programu na LSPP,

f) diskuze a závěr.

 

Mezi jednotlivými bloky bude prostor pro nekomentované prezentace sponzorů firem GlaxoSmithKline s.r.o., Navy MAX, s.r.o. - zajištění BOZP a PO, Bruno Paul, a.s., Wald Pharmaceuticals s.r.o. a dalších.

V průběhu celého sněmu bude připraven bohatý raut.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci platí následující podmínky pro vstup na sněm, s odvoláním na Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory č. 12/2021, zveřejněným dne 22. 11. 2021. (https://www.dent.cz/rozhodnuti-prezidenta-csk-pri-vykonu-pusobnosti-predstavenstva-komory-c-12-2021/)

1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně 94 %,

2. na jednání nebude vpuštěna osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19,

3. na jednání budou vpuštěny pouze osoby, které předloží v listinné či elektronické podobě před zahájením jednání svolavateli jednání či jiné pověřené osobě 

  • národní nebo evropský certifikát potvrzující, že u předkladatele certifikátu bylo provedeno očkování proti onemocnění COVID-19, od jehož ukončení uplynulo nejméně 14 dnů, 
  • potvrzení o tom, že předkladatel potvrzení prodělal onemocnění COVID-19 před nejvýše 180 dny,
  • nebo potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 72 hodinami. Upozornění: Možnost použití RT-PCR testu není v tomto případě vázána na žádné další podmínky a vztahuje se výlučně k jednání orgánů právnických osob (nejde o obecně použitelný průkaz bezinfekčnosti).