OBLASTNÍ STOMATOLOGICKÁ KOMORA
PARDUBICE - CHRUDIM

Ukončení praxe - důležité kroky

Zveřejněno: 17. října 2019Autor: OSK Pardubice

Ukončení praxe - na co nezapomenout v případě, že plánujete ukončit svou praxi.

Ukončení praxe – na co nezapomenout

                                                                                              

 • Zrušení udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (tzv. registrace zdravotnického zařízení) na Krajském úřadě – KÚ má lhůtu 2 měsíce na vyřízení, je třeba zažádat včas.
   
 • Oznámení pacientům (např. vyvěsit na dveře ordinace) – mělo by se učinit 2 měsíce před ukončením + informovat pacienty, kde a v jaké lhůtě si mohou vyzvednout výpis či opis své zdravotnické dokumentace.
   
 • Originály zdravotnické dokumentace uložit do archivu na Krajském úřadě (nebo předat případnému nástupci).
   
 • Oznámení Finančnímu úřadu (a dořešení případného závěrečného daňového přiznání) a České správě sociálního zabezpečení (KÚ by měl FÚ informovat, je lepší ověřit).
   
 • Oznámení všem smluvním zdravotním pojišťovnám.

 

 • Oznámení všem dodavatelům, laboratořím + vypořádání případných pohledávek a závazků.

 

 • Vyřešení pracovně-právních vztahů se svými zaměstnanci.
   
 • Oznámení ÚZIS.
   
 • Ukončení profesního pojištění (je doporučeno min. 2 roky po ukončení praxe pojištění ještě ponechat běžet (Kooperativa má levnější variantu pro tyto případy) kvůli případným stížnostem a reklamacím - více informací Ing. Kunrtová, tel. 234 709 630 nebo pí. Šteflíková, tel. 234 709 615).

 

 • Změna nebo ukončení členství v České stomatologické komoře.

Při změně kategorie na Nepracující důchodce (od 1. 1. 2020 Nepracující) budete platit minimální roční členský příspěvek a zachováte si možnost preskripce léků pro sebe a své blízké. Změnu kategorie je třeba doložit ukončení oprávnění k poskytování zdravotních služeb u OSVČ nebo s.r.o. nebo kopii důchodového výměru z ČSSZ či jen prohlášením v případě zaměstnaneckého poměru.

Také je možné z ČSK zcela vystoupit.
 

 • Případná likvidace/prodej vybavení ordinace, pokud je vlastnictvím zubního lékaře.